Etický kodex Iniciativy Hlavák

ZÁSADY A ETIKA INICIATIVY HLAVÁK

Dobrovolníci a dobrovolnice Iniciativy Hlavák (dále IH) se hlásí k tomuto kodexu a zavazují se ho naplňovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

Součástí  IH je každý, který se rozhodne zapojit se a ztotožňuje se s našimi zásadami a etickým kodexem.

Poslání: 

Jsme neformální dobrovolnické uskupení pomáhající lidem, kteří jsou z různých důvodů nuceni opustit své domovy. Spojujícím prvkem je cesta přes pražské Hlavní nádraží.

Ať už tito lidé přijíždějí přímo ze zemí sužovaných válkou, chudobou a z dalších vážných důvodů, nebo přijíždějí na nádraží po propuštění z českých detenčních zařízení, uprchlických táborů nebo z cizinecké policie.

Cíl:

Poskytnout uprchlíkům/cím a migrantům/kám informace, první psychickou pomoc a v případě potřeby drobnou materiální podporu.

Naše zásady:

 • Respekt:

K uprchlíkům/cím, migrantům/kám i sobě navzájem  přistupujeme s respektem, nehodnotíme jejich rozhodnutí, poskytujeme bezpečné prostředí a prostor pro vědomé rozhodnutí, co mohou dál dělat. 

Snažíme se poskytovat služby stejného charakteru všem bez rozdílu. 

 • Důstojnost:

Jednáme s lidmi bez  předsudků. Přistupujeme ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv, svým konáním lidská práva přímo naplňujeme. Podporujeme vlastní zodpovědnost a rozhodnutí každé osoby s ohledem na nejen individuální potřeby osoby, ale i její možnosti, schopnosti a dovednosti.

 • Nízký práh pomoci:

Snažíme se být co nejdostupnější. Podporu poskytujeme flexibilně – v místě i čase potřeby. Často tam, kde žádná jiná pomoc nepřichází.

 • Bezpečný prostor:

V rámci poskytování pomoci vytváříme bezpečný prostor, totéž mezi samotnými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Nesouhlasíme s jakýmkoliv diskriminačním chováním vůči původu, barvě pleti, rase, etnické příslušnosti, národnosti, jazyku, věku, pohlaví, rodu, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání, politickému přesvědčení, manželskému a rodinnému stavu a sociálně-ekonomickému statusu.

 • Nehierarchické rozhodování:

V IH se rozhodujeme společně, prostřednictvím hlasování. Někteří členové a členky zastávají koordinační pozice, jejichž smyslem je aplikovat společná rozhodnutí členů a členek.

Etický kodex:

 • Pomáháme všem bez rozdílu. Rasistické či jiné diskriminační chování není v souladu s hodnotami Iniciativy Hlavák.
 • S respektem se chováme i vzájemně mezi sebou. Jsme otevřeni diskuzi. Vytváříme bezpečné prostředí.
 • Nešíříme o lidech, kterým pomáháme, poplašné zprávy a nestigmatizujeme je.
 • Nespolupracujeme s institucemi, které škodí uprchlíkům a migrantům.
 • Uvědomujeme si náročnost naší činnosti. Dbáme na svůj odpočinek, aby podpora uprchlíkům/cím a migrantům/kám neztrácela na kvalitě.
 • O změnách se společně radíme a jsme vůči sobě transparentní.

Zároveň se řídíme také etickým kodexem Člověka v tísni. Prosíme přečtěte si ho zde.